Mokyklos lygis

Šio lygio pagrindinis uždavinys yra didinti patyčių reiškinio supratimą ir žinomumą mokyklos bendruomenėje.
Pagrindiniai prevenciniai veiksmai:

Koordinavimo grupės suformavimas

Patyčių problema liečia visus mokyklos bendruomenės narius, todėl rekomenduotina, kad grupę  sudarytų atstovai, pristatantys skirtingas mokyklos bendruomenes: administracijos, mokytojų, mokinių, moksleivių tėvų, o taip pat dalyvautų psichologas, socialinis darbuotojas.
Grupės funkcijos  - inicijuoti mokyklos strategijos kūrimą, parengti ir  koordinuoti veiksmų planą, vertinti prevencinės programos rezultatus. Labai svarbu, kad ši komanda reguliariai susitiktų, pavyzdžiui, kartą per mėnesį, ir aptartų programos įgyvendinimą, atliktas veiklas ir planuojamus veiksmus.

Mokyklos strategijos parengimas

Mokykla, kuri norėtų sumažinti patyčių mastą mokykloje, turėtų sukurti patyčių mažinimo strategiją, kurioje būtų aiškiai įvardinama, kaip mokykla vertina tyčiojimąsi ir ko mokykla siekia. Mokyklos strategija patyčių klausimu – tai tam tikrų nuostatų ir principų rinkinys, apibrėžiantis mokyklos požiūrį į šį reiškinį ir jo prevenciją. Strategijoje gali būti tiek apibrėžti baziniai prevencijos principai, tiek numatytas tam tikras veiksmų planas mokykloje. Kas yra labai svarbu – kad su mokyklos strategija būtų supažindinami visi mokyklos bendruomenės nariai: mokytojai, mokiniai, tėvai. Tai gali būti dokumentas, su kuriuo supažindinami mokykloje naujai pradėję dirbti mokytojai ar kitas personalas, tėvai, pradėję leisti vaikus į šią mokyklą. Taip yra kuriama aiški nuostata – mūsų mokykla turi aiškų, apibrėžtą požiūrį į patyčių reiškinį ir rimtai vertina tarp vaikų vykstančias patyčias.

Mokyklos strategijos modelis.

Mokyklos kuria vidinę strategiją, atsižvelgdamos vidinius ypatumus ir galimybes, todėl nėra vienos universalios strategijos, tinkančios visoms mokykloms. Žemiau pateikiamos bendros gairės, kuriomis galima naudotis kuriant patyčių mažinimo strategiją konkrečioje mokykloje:

a.Požiūris į patyčias.

Strategijoje svarbu pabrėžti, kad mokykloje laikomasi požiūrio, jog patyčios nėra priimtinas elgesys ir nėra toleruojamas mokykloje (nei santykiuose tarp vaikų, nei tarp vaikų ir mokytojų, nei tarp mokytojų ir t.t.).

b.Patyčių apibrėžimas.

Patyčios yra sudėtingas reiškinys, turintis įvairių apraiškų ir gali būti skirtingai suvokiamas mokyklos bendruomenės narių. Todėl strategijoje svarbu apibrėžti šį reiškinį bei pažymėti, kokie veiksmai yra priskiriami patyčių elgesiui. Galima naudoti žemiau pateiktą patyčių apibrėžimą:
Patyčios – tai agresyvus elgesys, nukreiptas į kitą žmogų, siekiant jam suteikti fizinį ar psichologinį skausmą. Patyčios nėra atsitiktinis elgesys – tai yra tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kurių metu vienas ar keli asmenys kabinėjasi, žemina, užgaulioja kitą. Šis elgesys vyksta tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugusiųjų. Yra išskiriamos įvairios patyčių formos: žodinės, fizinės, kibernetinės patyčios (žiūrėti patyčių apibrėžimą skyriuje „Apie patyčias“).


Grįžti Viršus